Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin ja oppimisen tuki

Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa tukea, välittämistä ja huolenpitoa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano määräytyy käsiteltävän asian mukaan. Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin tarjoamia palveluja.

Yhteisöllinen oppilashuolto käsittelee yleisiä kouluun liittyviä asioita. Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja sekä tilanteen mukaan luokanopettaja.

Oppimisen tuki

Oppimisen tuki jaetaan kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot vahvistuvat asteittain. Yleinen tuki on jokaiselle oppilaalle annettavaa kasvatusta ja opetusta, jonka tarkoituksena on tukea oppilasta tavoitteiden saavuttamisessa. Tehostettu tuki on yksilöllisempää, jatkuvampaa ja moninaisempaa tukea. Se perustuu pedagogiseen arvioon ja oppilaalle tehtävään oppimissuunnitelmaan. Se tehdään yhteistyössä huoltajien ja ohr-ryhmän kanssa. Jos tehostettu tuki ei riitä, siirrytään erityisen tuen piiriin. Ennen päätöstä erityisestä tuesta tehdään pedagoginen selvitys. Oppilaalle laaditaan hojks eli henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma, johon kirjataan oppimiselle asetetut tavoitteet.

Oppimisen ja koulukäynnin eri tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus, avustajapalvelut ja pienryhmäopetus.