Kirkonkylän koulussa on hyvä kasvaa ja ilo oppia.

Koulupsykologi tukee oppilaan kehitystä

Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen.

Vanhemmat, opettaja tai oppilas voivat itse ottaa koulupsykologiin yhteyttä esimerkiksi lapsen kehitykseen, oppimiseen tai elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologille ohjaudutaan myös opettajan, kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai oppilashuoltoryhmän kautta. Koulupsykologi arvioi lapsen tai nuoren avuntarvetta keskusteluin sekä kartoittaa tarvittaessa oppimisvalmiuksia ja -vaikeuksia tutkimuksin. Koulupsykologi osallistuu yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa erilaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn ja ohjaa oppilaan ja hänen perheensä tarvittaessa myös muiden tukipalvelujen piiriin (esim. sosiaalitoimi, kasvatus- ja perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut).

Koulupsykologin työhön kuuluvat lisäksi kouluvalmiustutkimukset. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää, kuinka valmis lapsi on aloittamaan koulutyönsä ja millaiset edellytykset hänellä on koulunaloittamishetkellä vastata koulun asettamiin vaatimuksiin.

Kirkonkylän- ja Virttaan koulun koulupsykologina toimii
Maria Eklund. p. 02 761 1362.